FÖRSKOLAN

Genom förskolan vill vi erbjuda:

  • Vi ger barn möjlighet att få gå in i en liten barngrupp med hög personaltäthet.
  • Vårt arbetssätt, vår miljö och vårt material är anpassade efter barnens behov och intressen.
  • Vi erbjuder en miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet, samtidigt som den är trygg och innehållsrik.
  • Vi erbjuder tydligt avgränsade lekhörnor för olika aktiviteter, där barnen kan leka ostört och delta i rollekar.
  • Vi ger barnen möjlighet att utforska och lära med hjälp av kreativitet och nyfikenhet.
  • Vi erbjuder kompetensutveckling och fortbildning för all personal i förskolan. Vårt mål är att alla våra medarbetare ska vara kompetenta och engagerade.

SÅ HÄR ARBETAR VI 

Vi arbetar med språkstimulerande aktiviteter som rim och ramsor, språkpåsar, flanosagor, sagoböcker, sång, rytmik, drama och skapande.  Vi arbetar med matematik både utomhus och inomhus där barnen får sortera, mäta och väga olika material.  Vi använder oss av konkret matematik, exempelvis dela frukt, räkna stenar och kottar i naturen, mäta volym, träna på olika matematiska begrepp med hjälp av bilder och andra pedagogiska hjälpmedel.

Vi ser till att barnen får röra på sig så mycket som möjligt, både i den fria leken och i planerade aktiviteter.  

Vi har en stor gymnastiksal där barnen får springa, hoppa, utveckla sin kroppsuppfattning, balans och motorik.

Förskolans prioriterade mål

Barns inflytande och demokrati
– barn är kompetenta och ansvarsfulla 

Föräldrasamverkan
– föräldrar är en tillgång och förutsättning för god kvalité 

Språkutveckling
– språk är en grundförutsättning för lärande och socialt samspel 

– Den pedagogiska miljön
– Vår miljö är full av upplevelser och lockar fram nyfikenheten, lusten och kreativiteten hos barnen.