Vår pedagogik

På Framstegsskolan strävar vi efter att ge eleverna hållbara kunskaper som är tillämpbara i skolan och ute i samhället. Vi vill att våra elever utvecklar kunskaper som gör dem väl förberedda för gymnasiet och rustade för att lyckas i livet. På vår skola fokuserar undervisningen på kunskaper och förmågor – inte på betygsskalan. Genom att vi gör eleverna delaktiga är de väl förtrogna med läroplanens mål, vet var de befinner sig i förhållande till målen och får regelbunden återkoppling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära, utgör en grund för lärandet.

Våra lärare arbetar utifrån kollegialt lärande, där kunskap om undervisning och om elevers lärande utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Vår pedagogik kan sammanfattas i följande punkter.

 • Vi har tillit till elevernas förmåga och anser att alla elever kan nå förväntade kunskapskrav
 •  Vi arbetar aktivt med att våra elever ska veta hur de ska nå de förväntade kunskapskraven. 
 • Eleverna deltar aktivt i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
 • Vi ger kontinuerligt återkoppling till våra elever utifrån var de befinner sig och hur de ska utvecklas. 
 • Vi anpassar undervisningen efter varje elev, alla ska stimuleras och utmanas 
 • Vi varierar våra undervisningsmetoder och arbetsformer
 • Vi synliggör elevernas arbete.
 • Läraren är ledaren i klassrummet, vi har tydliga rutiner och regler kring lektionerna
 • Vi har en positiv och nära relation med vårdnadshavare och håller dem uppdaterade om elevens skolsituation. 
 • Våra elever ska oavsett vilken lärare de har, ges samma möjligheter att nå målen
 • Bedömningen ska utgå från läroplanens skrivningar.
 • Alla lärare ska ha tillräckligt med underlag för att göra rättvisa bedömningar
 • Alla lärare i ett ämne måste vara överens om vad läroplanens skrivningar innebär och vad som ska bedömas. Detta diskuteras under ämnesträffar mellan lärarna.